பள்ளிக் கல்வித் துறை - NEET மற்றும் JEE போட்டித் தேர்வுகள் மற்றும் திறன் தேர்வுகள் - மாணவர்களை தயார் செய்தல் - பயிற்சி வகுப்புகள் துவக்கம் - இயக்குனர் செயல்முறைகள்!!