வினாத்தாள் என்பது மாணவர்களின் அறிவுத்திறனை சோதிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட வேண்டுமே தவிர வடிவமைப்பாளர்களின் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதாக அமையக்கூடாது. இது தேர்வு எழுதுவோரின் தன்னம்பிக்கையைச் சீர்குலைத்து விடும்

சீர்குலைத்து விடும்