13.4.2019 அன்று மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் பயிற்சி வகுப்புக்கு PO மட்டும் தான் கலந்து கொள்ள வேண்டும். - CEO Proceeding