+1, +2 தேர்வுகளில் விடைத்தாள் திருத்துவதில் ஆசிரியர்கள் அலட்சியம்...