ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் கல்லூரி வரை தமிழ் வழியில் பயின்றால் மட்டுமே PSTM இட ஒதுக்கீடு பெறலாம்!!