7ஆம் வகுப்பு பருவம்1 கணிதம் அனைத்து பாடத்திற்குமான ONE TOUCH QR CODES - DIKSHA APP இல்லாமலே ONE TOUCH செய்தாலே வீடியோவை பார்க்கலாம்

7ஆம் வகுப்பு பருவம்1 கணிதம் அனைத்து பாடத்திற்குமான ONE TOUCH QR CODES - DIKSHA APP இல்லாமலே ONE TOUCH செய்தாலே வீடியோவை பார்க்கலாம்