ஆகஸ்ட் 16 ந் தேதி பள்ளிகளை ஆய்வு செய்ய குழு அமைப்பு - CEO செயல்முறைகள்