1.7.2019 முதல் பணி நீட்டிப்பு மறுத்து திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் ஆணை. நாள்: 28.6.19

1.7.2019 முதல் பணி நீட்டிப்பு மறுத்து திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் ஆணை. நாள்: 28.6.19