மாணவர் விகிதாச்சரப்படி ஆசிரியர் பணியிட நிர்ணய பட்டியல்.

அரசாணை ( நிலை ) எண் 231,பள்ளிக் கல்வித் துறை, நாள் 11.08.2010 இன் படி 1:30 மாணவர் விகிதாச்சரப்படி ஆசிரியர் பணியிட நிர்ணய பட்டியல்.