வகுப்பு 5 பாடம்-1, ஆங்கிலம் கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு

வகுப்பு 5 பாடம்-1, ஆங்கிலம் கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு