வகுப்பு -4, பருவம் -1, தமிழ் ஒன்று முதல் நான்கு பாடங்கள் வரை கடினச் சொற்கள்

வகுப்பு -4, பருவம் -1, தமிழ் ஒன்று முதல் நான்கு பாடங்கள் வரை கடினச் சொற்கள்