பள்ளிகளில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் தொடர் செயல்பாடுகள் குறித்து CEO வின் அறிவுரைகள்