பருவம் 1, வகுப்பு 5 பாடம்-1, கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு