பருவம் 1, வகுப்பு 3, தமிழ், பாடம்-1,புத்தகப் பயிற்சி மாதிரி வினா விடைகள்!


3rd STD STUDY MATERIALS - NEW SYLLABUS FROM 2019


Term - I

Tamil

3rd Tamil - Book Back Exercise with Answers | Ira.Gopinath - Download Here


Social Science

3rd Social - Book Back Exercise with Answers | Ira.Gopinath - Download Here