தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களுக்கான கற்றல் விளைவுகள் பயிற்சி ஒத்திவைப்பு - மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவன முதல்வர் அறிவிப்பு.