தேர்தல் 2019 - தேர்தல் பணிபுரியும் வாக்குசாவடி தலைமை அலுவலர் மற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான முக்கிய வழிகாட்டுதல் குறிப்புகள்!


Election Duty Officers Guide - 2019
# வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலரின் பணிகளும் பொறுப்புகளும்.
# வாக்குச்சாவடி வாக்கு பதிவு ( Polling Officer - I ) அலுவலரின் பணிகளும் பொறுப்புகளும்.
# வாக்குச்சாவடி வாக்கு பதிவு ( Polling Officer - II ) அலுவலரின் பணிகளும் பொறுப்புகளும்.
# வாக்குச்சாவடி வாக்கு பதிவு ( Polling Officer - III ) அலுவலரின் பணிகளும் பொறுப்புகளும்.
# வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை ( EVMs)  கையாளும் முறை
# வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் நிகழக்கூடிய குறைபாடுகளும் அவற்றை சரிசெய்யும் முறையும்.
# வாக்குச்சாவடிக்குள் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவை.