இன்றைய ஜேக்டோ - ஜியோ வழக்கு 18.03.2019 க்கு ஒத்திவைப்பு

இன்றைய ஜேக்டோ - ஜியோ வழக்கு இருதரப்பு வழக்கறிஞர்களும் ஆஜராகாததால் 18.03.2019 க்கு  ஒத்திவைக்கப்பட்டது