தேர்தல் பயிற்சி தேதியை மாற்ற மாநில தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு... 14.04.2019 லிருந்து 13.04.2019 க்கு மாற்றம்.

தேர்தல் பயிற்சி தேதியை மாற்ற மாநில தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு... 14.04.2019 லிருந்து 13.04.2019 க்கு மாற்றம்.