தமிழ்நாட்டில் முதன்முதலில் உயர்நிலைப்பள்ளியுடன் இணைக்கப்பட்ட தொடக்கப்பள்ளி


தமிழ்நாட்டில் முதன்முதலில் உயர்நிலைப்பள்ளியுடன் இணைக்கப்பட்ட தொடக்கப்பள்ளி (அரசினர் ஒருங்கிணைந்த உயர்நிலைப்பள்ளி)
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், பெரும்பாக்கம்.