சத்தியம் சாத்தியமே : "ஜாக்டோ - ஜியோ VS தமிழக அரசு" - (28.01.19)