அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் தன்னிச்சையாக விதிகளை மீறி ஆசிரியர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் எடுக்க கூடாது பள்ளிகல்வி இணைஇயக்குநர் உத்தரவு

அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் தன்னிச்சையாக விதிகளை மீறி ஆசிரியர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் எடுக்க கூடாது பள்ளிகல்வி இணைஇயக்குநர் உத்தரவு