"உங்கள் வேலையை மட்டும் பாருங்கள்" - ஆசிரியர்களின் புது பிரச்சாரம்