மாறுதல் மற்றும் பதவி உயர்வில் சென்ற ஆசிரியர்களை EMIS இல் இருந்து பழைய பணியிடத்தில் நீக்குவது புதிய பணியிடத்தில் சேர்ப்பது

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 8608844408

1. நீக்குவது
Emis web site --> login --> staff details --> staff list ---> go to particular staff click *transfer* confirm as yes

2. சேர்ப்பது
Emis web site --> login --> staff details --> staff list ---> FETCH ( at top) enter Aadhaar number --> search
Then particular employee display then click admit

Then employee add to staff list

Post a Comment

0 Comments