வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு நாட்கள் 2020 ( 34 நாட்கள் )

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9092837307 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307
GO.MS.NO : 122 Dt: 28.12.2016-ன் படி வருகின்ற 2020ஆம் ஆண்டுக்கான வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு நாட்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பதிவிறக்கம் செய்து வைத்துக்கொள்ளவும்,  ஆண்டு முழுவதும் தேவைப்படும்.

Post a Comment

0 Comments