பெற்றோர் ஆசிரியர் சந்திப்பு கட்டாயம் அரசு பள்ளிகளுக்கு கல்வித்துறை உத்தரவு