திருக்குறள் பாடல் வடிவில்...

அறத்துப்பால்:

👉 1. கடவுள் வாழ்த்து

👉 2. வான்சிறப்பு

👉 3. நீத்தார் பெருமை

👉 4. அறன் வலியுறுத்தல்

👉 5. இல்வாழ்க்கை .

👉 6. வாழ்க்கை துணைநலம்.

👉 7. மக்கட்பேறு

👉 8. அன்புடைமை

👉 9. விருந்தோம்பல்.

👉 10. இனியவை கூறல்