தலைமையாசிரியர்கள் SSG 2019 என்ற செயலியினை எவ்வாறு பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்துவது - செயல்முறைகள்!

Swachh Survekshan Grameen 2019 - திருவண்ணாமலை மாவட்டம் - SSG 2919 என்ற செயலி வாயிலாக இத்திய குடிமகன் என்ற முறையில் சார்ந்த பின்னூட்ட கருத்தினை பதிவேற்றம் செய்யத் தெரிவித்தல் சார்த்து முதன்மை கல்வி அலுவலர்களின் செயல்முறைகள்.