முதன்மை கல்வி அலுவலர் தலைமையில் இணை துறை அலுவலர்கள்- ஒன்றியத்தில் பள்ளி பார்வை--மீளாய்வு கூட்டம் நடைபெறுதல் - சார்ந்து!! - பார்வை அலுவலர்கள் விவரம்!!