பள்ளிகளுக்கு UDISE code வழங்க புதிய நடைமுறை -SPD ஆணை!

பள்ளிகளுக்கு UDISE code வழங்க புதிய நடைமுறை -SPD ஆணை!