தற்போது EMIS தளத்தில் school login ல் உள்ள REGISTERS விவரங்கள்

தற்போது EMIS தளத்தில் school login ல் உள்ள REGISTERS விவரங்கள்.