புதிய கல்விக்கொள்கையில் CRC பள்ளிவளாகம் புதிய அமைப்பில்...

CRC பள்ளிகள் ஒரே வளாக பள்ளிகளாக மாற்றமடைய இருக்கிறது.