எழுந்திடு தேசமே : சுதந்திர தின சிறப்புப் பாடல்

எழுந்திடு தேசமே : சுதந்திர தின சிறப்புப் பாடல்| நியூஸ் 7 தமிழ் | Director : Vijaya Pandian | Music Director : JV | Camera : Ramesh and Crew | Editing : Harish Kumar