தேர்ச்சி விகிதம் அதிகம் காட்டிய தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு ஊக்க ஊதியம் - பட்டியல் அனுப்ப உத்தரவு.