பள்ளிகளில் நூலகம் / வாசகர் மன்றம் அமைப்பது மற்றும் பராமரிப்பது சார்ந்த மாநில திட்ட இயக்ககத்தின் வழிமுறைகள் வெளியீடு

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307


ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி 2019 -20 கல்வியாண்டில் பள்ளிகளில் நூலகம் / வாசகர் மன்றம் அமைத்தல் - மாவட்டங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகள் வழங்குதல் சார்ந்து மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.

Click here - School Library - Dir Instructions ...

Post a Comment

0 Comments