10 வகுப்பு சமூக அறிவியல் மதிப்பீட்டு வினாக்கள் T/M & E/M UNIT WISE COLLECTION

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307
10 வகுப்பு சமூக அறிவியல் மதிப்பீட்டு வினாக்கள்
10th Std EM - Click here
TM - Click here 

QR code worksheet TAMIL MEDIUM
History
10th Std Lesson 1 TM
10th Std Lesson 2 TM
10th Std Lesson 3 TM 

10th Std Lesson 4 TM
10th Std Lesson 5 TM

10th Std Geography
10th Std Lesson 1 TM
10th Std Lesson 2 TM
10th Std Lesson 3 TM


10th Std Lesson 4 TM
10th Std Lesson 5 TM

10th Std Civics
10th Std Lesson 1 TM
10th Std Lesson 2 TM
10th Std Lesson 3 TM 

10th Std Economics
10th Std Lesson 1 TM
10th Std Lesson 2 TM

QR code worksheet ENGLISH MEDIUM
10th Std History
10th Std Lesson 1 EM
10th Std Lesson 2 EM
10th Std Lesson 3 EM 

10th Std Lesson 4 EM
10th Std Lesson 5 EM

10th Std Geography
10th Std Lesson 1 EM
10th Std Lesson 2 EM
10th Std Lesson 3 EM


10th Std Lesson 4 EM
10th Std Lesson 5 EM

10th Std Civics
10th Std Lesson 1 EM
10th Std Lesson 2 EM
10th Std Lesson 3 EM

10th Std Economics
10th Std Lesson 1 EM
10th Std Lesson 2 EM
Thanks to Muneeswaran sir
Devakottai - sivagangai dt