மாணவர்கள் ஏன் அரசுப்பள்ளியில் படிக்க வேண்டும்?விழிப்புணர்வு முகாம் !!

மாணவர்கள் ஏன் அரசுப்பள்ளியில் படிக்க வேண்டும்?