பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் அவர்கள் 27.07.2019 முதல் பள்ளிகளை நேரடியாக பார்வையிட திட்டம்