இந்த 2019-20ம் கல்வியாண்டில் முதல் வகுப்பில் ஒரு மாணவர் கூட சேராத பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை மாவட்டம் வாரியாக