வகுப்பு- 2, பருவம்- 1, வளரறி மதிப்பீடு FA (B) வினாத்தாள்கள் ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி)

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9080019831 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9080019831

வகுப்பு- 2, பருவம்- 1, வளரறி மதிப்பீடு FA (B) வினாத்தாள்கள் ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி)

2 nd std  Tamil FA (B )

2 nd std  English  FA (B )

2 nd std  Maths  FA (B )

2 nd std  EVS  FA (B )

2 nd std  Maths E/M  FA (B )

2 nd std  EVS  E/M  FA (B )

Post a Comment

0 Comments