பத்தாம் வகுப்பு, 11ம் வகுப்பு மற்றும் 12ம் வகுப்பு காலாண்டு தேர்வு பாடத்திட்டம் அறிவிப்பு - இயக்குனர் செயல்முறை

இயக்குனர் செயல்முறை


DSE PROC FOR QUARTERLY SYLLABUS - Click here...

SSLC SYLLABUS - Click here...

 +1 SYLLABUS - Click here...

 +2 SYLLABUS - Click here...