ஆறாம் வகுப்பு -கணிதம்(முதல் பருவம்) 1.எண்கள் -பணித்தாள் & வினாத்தாள்

ஆறாம் வகுப்பு -கணிதம்(முதல் பருவம்) எண்கள் -பணித்தாள் & வினாத்தாள்

6th MATHS-LESSON-1 - NUMBER-TEST-1

6th MATHS-LESSON-1 - NUMBER-WORKSHEET-2

6th MATHS-LESSON-1 - NUMBER-((EX.NO.1.2)-TEST-3

6th MATHS-LESSON-1 - NUMBER-BIDMAS-WORKSHEET-4&5