புதிய பாடத் திட்ட பயிற்சிக்கான இடம், நாள் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான கருத்தாளர்களை நியமித்து SCERT இயக்குநர் உத்தரவு- நாள்:03.06.2019
  10,12 வகுப்பு கருத்தாளர்கள் பெயர் பட்டியல் Click Download