புதிய கல்விக் கொள்கை:9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை செமஸ்டர் முறை (ஆண்டுக்கு 2) அறிமுகம்

புதிய கல்விக் கொள்கை:9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை செமஸ்டர் முறை (ஆண்டுக்கு 2) அறிமுகம்


Level1: Pre Kg to Std 2

Level 2 : 3 to 5
Level 3: 6 to 8
Level 4: 9 to 12 Stds