6,7,8,9,10ம் வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - NOTES OF LESSON FOR TEACHERS

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9092837307 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307
6,7,8,9,10ம் வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - NOTES OF LESSON FOR TEACHERS

9th SS - History Lesson 1 Note of Lesson 
8TH STD SCOCIAL SCIENCE :
8 STD - History Lesson 1 Slide show TM - click here
Notes of lessonHistory 1 TM - click here

6TH STD SOCIAL SCIENCE :
6 std history 1 Slide show - click here
Notes of lesson - EM - click here
Video link Click here video - click hereThanks to Muneeswaran sir Devakottai - sivagangai dt6TH STD SCIENCE:
6ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here7TH STD SCIENCE:
7ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here8TH STD SCIENCE:
Text book t/m - PDF version - Direct Download link.
Text book e/m - PDF version - Direct Download link.
8ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here
9TH STD Tamil
பாடக்குறிப்பு வ9 இயல்1. Click here
9TH STD SCIENCE:
Text book t/m - PDF version - Direct Download link.
Text book e/m - PDF version - Direct Download link.


9ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here
10TH STD Tamil
WM_பாடக்குறிப்பு வ10 இ1 அன்னைமொழியே click here
10TH STD SCIENCE:
10ம் வகுப்பு அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here
10ம் வகுப்பு அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாட PPT - Click here10TH STD SOCIAL SCIENCE:


10 வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடக்குறிப்புகள் - History Lesson 1 TM - Click here
10 SS - All Lesson Book back question Abstract
Slide show - History Lesson 1 TM - Click here Work sheet TM - Click here
Slide show - History Lesson 1 EM - Click here Work sheet EM - Click here