6,7,8,9,10ம் வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - NOTES OF LESSON FOR TEACHERS

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9080019831 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9080019831
6ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here7TH STD SCIENCE:


7ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here8TH STD SCIENCE:
8ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here


9TH STD SCIENCE:
Text book t/m - PDF version - Direct Download link.
Text book e/m - PDF version - Direct Download link.
9ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here
10TH STD SCIENCE:
Text book t/m - PDF version - Direct Download link.
Text book e/m - PDF version - Direct Download link.


10ம் வகுப்பு அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here
10ம் வகுப்பு அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாட PPT - Click here10TH STD SOCIAL SCIENCE:
10 வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடக்குறிப்புகள் - History Lesson 1 TM - Click here
10 SS - All Lesson Book back question Abstract
Slide show - History Lesson 1 TM - Click here Work sheet TM - Click here
Slide show - History Lesson 1 EM - Click here Work sheet EM - Click here