பருவம் 1 வகுப்பு 5 சமூக அறிவியல் ENGLISH MEDIUM கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு

பருவம் 1 வகுப்பு 5 சமூக அறிவியல் ENGLISH MEDIUM கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு

1. OUR EARTH

2. Our Heritage

3. Good Citizen

4. Atmosphere