பருவம் 1, வகுப்பு 4 தமிழ் புத்தகத்தில் உள்ள முக்கியமான கடினமான சொற்களை வாக்கியங்களை அடிப்படையாக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட தமிழ் கையெழுத்து பயிற்சி ஏடு