இது நியாயமா ? பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட 652 கணினி பயிற்றுநா்களில் மன குமுறல்by
V. MANIMARAN
3/683, CO-OPERATIVE SOCIETY NEAR,
MAIN ROAD, KANNANUR - 621 206
THURAIYUR TALUK, TRICHY DISTRICT.
MY MOBILE NO : 9 9 4 3 2 1 6 0 3 4