தேர்ச்சியில் கடைசி இடம் ஏன்? விழுப்புரம் CEO விளக்கம்!