அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் கோடை விடுமுறையில் பள்ளியில் இருக்க வேண்டும் CEO Letter
அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் கோடை விடுமுறையில் பள்ளியில் இருக்க வேண்டும் - விடுமுறை வேண்டுமென்றால் தலைமை ஆசிரியர்கள் DEO - இடம் முன்அனுமதி பெற வேண்டும் - CEO Letter